UWAGA!

Sklep internetowy Hi-Ton Home of Perfection działa obecnie w trybie katalogu.

Oznacza to, że nie prowadzimy sprzedaży oraz nie świadczymy żadnych usług sprzedażowych on-line. Wszystkie produkty znajdujące się na naszej stronie, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Staramy się na bieżąco aktualizować zarówno zawartość jak i ceny widniejących na naszej witrynie Towarów. Pomimo naszych usilnych starań, nie możemy zagwarantować, że będą one stuprocentowym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji rynkowej, dlatego zachęcamy do samodzielnej ich weryfikacji i kontaktu z salonem Hi-Ton Home of Perfection.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.hi-ton.pl/sklep/ jest AVI Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, 00-834. ul. Pańska 75, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 527-269-60-18.

§ 2. Definicje

Regulamin – Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem: www.hi-ton.pl/sklep/

Sprzedawca – właściciel Sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1.

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hi-ton.pl/sklep

Salon – rozumie się przez to sklep stacjonarny, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Warszawa, 00-834. ul. Pańska 75

Kupujący – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, które spełnia warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Osoba ta może być osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania jako kupujący i zamawiający.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – część Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się Kupującego, lub jeśli Kupujący ma już zarejestrowane Konto, jest to część Sklepu dostępna po zalogowaniu się Kupującego, określona adresem e-mail Kupującego (Loginem) i zabezpieczona hasłem.

Towar (Towary) – produkt lub produkty oferowane przez Sklep.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego dotyczące Towaru lub Towarów wskazanych do zakupu przez Kupującego w formie elektronicznej. Zamówienie realizowane jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ramach Konta.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
    nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Cena – cena brutto Towaru, uwzględniająca obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług VAT. Cena opisana jest w złotych polskich i wskazana obok informacji o Towarze. Podana cena nie obejmuje Kosztów Dostawy Towaru (Towarów).

Dostawca – podmiot, który realizuje dostawę Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres.

Koszty Dostawy – koszty określone zgodnie z Zamówieniem, ponoszone przez Kupującego dla celów dostarczenia Towaru.